Екипът на Областния информационен център проведе среща в Цар Калоян

Екипът на Областния информационен център проведе среща в Цар Калоян.  Участие в нея взеха  представители на бизнеса, общинската администрация, мрежата „Глоб@лни библиотеки“ и граждани от общината, съобщиха от Центъра.

Представени са актуални възможности за привличане на средства от европейските фондове по оперативните програми през 2013 година. За бизнеса те са по активните и предстоящи процедури на ОП „Конкурентоспособност“ и инициативата JEREMIE, а за общинската администрация - възможностите за кандидатстване с проектни предложения по ОП „Административен капацитет“.

По време на срещата е обърнато внимание на предоставяната безвъзмездна техническа помощ по оперативните програми „Регионално развитие" и „Околна среда", по които бенефициентите са местни и регионални власти. Помощта се предоставя в рамките на проект „Създаване на мобилно експертно звено за подкрепа на местните и регионалните администрации при изпълнението и управлението на проекти, финансирани от Структурните и Кохезионния фондове".

Участниците в събитието са проявили интерес към новия програмен период 2014-2020 г., посочват от областния информационен център. Въпросите са били свързани с новите разработвани оперативни програми “Наука и образование за интелигентен растеж” и „Иновации и конкурентоспособност“. Интерес е имало и към бъдещата програма за развитие на селските райони, добавят от ОИЦ-Разград.

Social

Коментари