• Снимка: Topnovini.bg /архив/

През изминалата 2016 г. са били съставени 660 актa за установяване на административно нарушение на фирми в Русе и региона и на ръководни лица в тях, които не са изпълнили задължението си за публикуване на Годишен финансов отчет (ГФО) за 2015г. За да се избегнат подобни случаи, от офиса на НАП в Русе напомнят, че всички предприятия, регистрирани по Търговския закон, трябва до края на юни 2017 г. да заявят за вписване и представят за обявяване в търговския регистър Годишен финансов отчет за 2016 г.

Задължени да обявят годишните си отчети са дружествата с ограничена отговорност (ЕООД, ООД), акционерните дружества, едноличните търговци, командитните дружества и събирателните дружества. Фирмите без дейност през отчетната година също са задължени да представят ГФО до 30. 06. 2017 г., като за тях са предвидени облекчения по отношение на документите, подлежащи на публикуване в търговския регистър. Предприятията, регистрирани по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) не публикуват отчетите си в Търговския регистър, а в специализиран интернет сайт или в печатно икономическо издание. Бюджетните предприятия и eдноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, не публикуват финансов отчет.

В закона за счетоводството са предвидени високи санкции за лицата, които имат задължение, но не са публикували финансов отчет. За ръководителя на предприятието – глоба от 200 лв. до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв.

Публикуването на ГФО може да бъде извършено във всяко териториално поделение на Агенцията по вписванията или по електронен път чрез електронната система на Агенцията.Изпращането на ГФО и останалите документи по пощата е недопустимо поради изискването, самоличността на подателя да се провери. При подаване на заявления по електронен път се ползва 50% намаление от държавната такса. За целта обаче, търговецът трябва да притежава квалифициран електронен подпис. По електронен път могат да публикуват годишни отчети и съставителите (счетоводителят, изготвил и подписал годишният отчет), както и адвокати, като за целта те трябва да са изрично упълномощени и да притежават електронен подпис.

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно